fbpx

מהו החזון שלנו?

מהו החזון שלנו?

החזון שלנו הוא שהליכי הגירושין בישראל יפתרו כולם בהסכמה, בשיתוף פעולה במקום במלחמות.
אנו מאמינים שניתן לשנות את המציאות הקיימת כיום בסכסוכי גירושין בישראל – מציאות בה חלק גדול מסכסוכי הגירושין מדרדר לניהול תיקים בערכאות המשפטיות השונות. 

אנו מאמינים שניתן למצוא פתרון מיטבי לסכסוך, בהסכמה, פתרון טוב הנותן מענה לכל אחד ואחת מחברי המשפחה.
אנו סבורים שהבנת השפה של שיתוף פעולה יכולה לשנות את המציאות הקיימת בישראל ולאפשר דורות של ילדים ומשפחות, שידעו לפתור סכסוכים באופן מכבד ונעים תוך שמירה על טובתם של הילדים.

רוצים לקחת
חלק בעשייה?

אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגירושין בשיתוף פעולה עוברים כולם הכשרה בסיסית רשמית, המוכרת על ידי הארגון העולמי של ה – IACP  וחלקם אף ממשיכים לעבור הכשרות נוספות.