fbpx

מטרות הארגון הארצי

מטרות הארגון הארצי

 • להוות גוף ארצי המאגד והמייצג את העוסקים בגירושין בשיתוף פעולה בישראל.
 • לקדם את מודל הגירושין בשיתוף פעולה בציבור הרחב ובקרב אנשי המקצוע הרב – תחומי.
 • להסדיר הסדרה אתית וחקיקתית את מודל הגירושין בשיתוף פעולה.
 • לקדם את מודל הגירושין בשיתוף פעולה ולהפיצו בשיתוף עם גופים וארגונים שונים בישראל.
 • לקיים קשר מקצועי עם ארגונים העוסקים בתחום, בארץ ובחו"ל, כולל ארגון ה- IACP.
 • ליזום, להוביל ולרכז הכשרות והשתלמויות בגירושין בשיתוף פעולה, למתחילים ולמתקדמים.
 • ליצור מאגר מידע מקצועי לעוסקים בגירושין בשיתוף פעולה ולציבור בכללותו.
 • לאסוף מידע אמפירי, הנוגע לעיסוק במודל גירושין בשיתוף פעולה בישראל.
 • לגבש זהות מקצועית ייחודית לעוסקים בגירושין בשיתוף פעולה בישראל.
 • להוות בית לעוסקים בתחום.
 • להביא לשינוי תפיסתי בנוגע לגירושין בישראל.
 • חיזוק הקשר בין חברי הקבוצות העבודה השונות פרטיות וציבוריות השונות.
 • הפצת השיטה בקרב אנשי המקצוע וציבור המתגרשים.
 • הסדרה חוקית של שיטת הגירושין בשיתוף פעולה.
 • עריכת כנסים, השתלמויות והכשרות מתקדמות.
 • חיזוק קהילת העוסקים בגירושין בשיתוף פעולה.

רוצים לקחת
חלק בעשייה?

אנשי המקצוע העוסקים בתחום הגירושין בשיתוף פעולה עוברים כולם הכשרה בסיסית רשמית, המוכרת על ידי הארגון העולמי של ה – IACP  וחלקם אף ממשיכים לעבור הכשרות נוספות.