fbpx

כללי אתיקה

כללי אתיקה מקצועית לחברי הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה

דברי הסבר לכללי האתיקה:

סעיף 3(ג)(2) לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014 קובע כי פגישות המהו"ת יכללו מתן מידע לצדדים על הדרכים שיש בהן כדי לסייע להם ליישב את הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום ולהתמודד עם השלכותיו, לרבות גירושין בשיתוף פעולה.

יחד עם זאת, דבר החקיקה אינו כולל כללי אתיקה המסדירים את תחום הגירושין בשיתוף פעולה ומכאן כללים אלו המחייבים את חברי הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה.

על מנת להסדיר את התחום ולהביא לאחידות המסמכים בהם על העוסקים בתחום לעשות שימוש, מצורפים הסכם השתתפות וטופס ויתור סודיות.

 1. תנאי סף לאנשי מקצוע העוסקים בהליך הגירושין בשיתוף פעולה
  • תנאי הסף הנדרשים מעורך דין מוסמך לגירושין בשיתוף פעולה:
 2. חבר בארגון הארצי;
 3. חברות תקפה בלשכת עורכי הדין;
 4. השלים הכשרה בסיסית בגירושין בשיתוף פעולה;
 5. 5 שנות ניסיון בעריכת דין.
  • תנאי הסף הנדרשים מיועץ רגשי (מומחה משפחתי) בגירושין בשיתוף פעולה:
 6. חבר בארגון הארצי;
 7. תואר שני במקצוע טיפולי או הסמכה מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי;
 8. השלים הכשרה בסיסית בגירושין בשיתוף פעולה;
 9. 5 שנות ניסיון בטיפול.
  • תנאי הסף הנדרשים ממומחה הילדים בגירושין בשיתוף פעולה:
 10. חבר בארגון הארצי;
 11. תואר שני במקצוע טיפולי או הסמכה מטעם האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי;
 12. השלים הכשרה בסיסית בגירושין בשיתוף פעולה;
 13. התמחות ספציפית בילדים;
 14. 5 שנות ניסיון בטיפול בילדים.
  • תנאי הסף הנדרשים מיועץ כלכלי בגירושין בשיתוף פעולה:
 15. חבר בארגון הארצי;
 16. תואר אקדמי בראיית חשבון, כלכלה או מנהל עסקים, בעל ותק מקצועי בן 5 שנים לפחות;
 17. השלים הכשרה בסיסית בגירושין בשיתוף פעולה;
 18. 5 שנות ניסיון בתחום הכלכלי.
 1. תנאי הסף למעבירי הכשרה בגירושין בשיתוף פעולה (להלן: "המנחה")
  • המנחה יעמוד בתנאי הסף הנדרשים מאיש המקצוע בתחומו, כמפורט בכלל 1 לעיל.
  • המנחה סיים לפחות עשרה תיקים בגירושין בשיתוף פעולה שלפחות שישה מהם היו במודל של צוות רב תחומי, המסתכמים לכל הפחות ב- 50 שעות עבודה בגירושין בשיתוף פעולה.
  • לפני שהתחיל להכשיר, המנחה היה אחראי להכנה והעברה של הרצאות לימודיות אשר ארכו 15 שעות לכל הפחות.
  • לפני העברת הכשרה, המנחה עבר לפחות שתי הכשרות בסיסיות בגירושין בשיתוף פעולה.
  • המנחה יהיה בעל רישיון בתחום התמחותו וללא שום הגבלה או צורך בפיקוח מטעם גופים רגולטוריים בתחומו. לא תהיה למאמן כל הרשעה בדין משמעתי מכל סוג שהוא בחמש השנים האחרונות.
 1. כללים אתיים לאנשי המקצוע העוסקים בגירושין בשיתוף פעולה

חובת יידוע

א.

חובה על אנשי המקצוע ליידע את הצדדים באשר לאפשרויות השונות לניהול הסכסוך, לרבות הליכי גירושין בשיתוף פעולה.

חתימה מקדמית

ב.

בטרם יחל ההליך, יחתמו כל חברי הצוות, על הסכם ההשתתפות וטופס ויתור סודיות.  חברי צוות שצורפו לאחר שהחל ההליך, יחתמו בטרם יצטרפו להליך על הסכם השתתפות וטופס ויתור על סודיות.

סודיות וחסיון

ג.

(1) כל חילופי המסמכים והמידע שיועברו במסגרת ההליך, בכל דרך, לרבות בעל פה, הינם סודיים, חל עליהם חיסיון ולא יעשה בהם כל שימוש מחוץ להליך.

(2) חוות דעת שהוכנו על ידי מומחים מקצועיים במסגרת ההליך, תוכלנה להיות מוגשות במסגרת הליכים משפטיים בין הצדדים, בהסכמת הצדדים מראש ובכתב.

יחסי אנשי המקצוע

ד.

אנשי המקצוע ינהגו זה כלפי זה בדרך מכובדת ולא פוגענית וישתפו פעולה לפתרון הסכסוך.

חובות עורכי הדין

ה.

(1) עורכי הדין ישתפו פעולה עם אנשי המקצוע שאינם עורכי דין תוך שמירה על האינטרסים של לקוחותיהם.

(2) עורכי הדין המייצגים בהליך הגירושין בשיתוף פעולה לא ייצגו את הצדדים בערכאות, אלא בהליך לאישור ההסכם. 

שמירה על ניטרליות

ו.

איש המקצוע המוסמך, המשמש בתפקיד ניטרלי, לא ייתן שירותים לצד אחד בלבד, הן במסגרת הליך הגירושין בשיתוף פעולה והן לאחר סיומו.

הפסקת ההליך

ז.

אנשי המקצוע לא ימשיכו בהליך הגירושין בשיתוף פעולה ככל וייוודע להם כי צד מסתיר מידע מהותי או מסלף מידע כזה או מנצל לרעה את ההליך או עושה פעולה הבאה לסכלו.

מתן שירות מקצועי בסיום ההליך

ח.

אנשי המקצוע לא ימשיכו לטפל בצדדים, לאחר תום הליך הגירושין בשיתוף פעולה, בעניינים הקשורים להליך, אלא אם הצדדים פנו מחדש לצוות לטיפול בבעיה המשכית. מבלי לפגוע באמור, יוכלו מומחה הילדים והיועץ הרגשי להמשיך ללוות את הצדדים בכל הקשור ליישום ההסכם.

 

ט.

על אנשי המקצוע יחולו כללי האתיקה הרלוונטיים המחויבים על פי תחום התמחותם ו/או מקצועם.

כללי אתיקה מקצועית למעבירי הכשרות בגירושין בשיתוף פעולה

 1. תנאי סף למעבירי הכשרה בגירושין בשיתוף פעולה (להלן – "המנחה")
  • על המנחה להיות בעל ניסיון של לכל הפחות 10 תיקים שונים בגירושין פעולה אשר הסתיימו בהסכם, אשר לכל הפחות 6 מן התיקים התנהלו במודל של צוות רב תחומי.
  • על המנחה להיות בעל כישורי הדרכה וניסיון בהעברת הרצאות לימודיות בהיקף של 15 שעות לפחות.
  • על המנחה לעבור שתי הכשרות בסיסיות בגירושין בשיתוף פעולה.
  • על המנחה לעמוד בכל הדרישות לאיש מקצוע מוסמך בגירושין בשיתוף פעולה, כאמור בכלל 1 לכללי אתיקה מקצועית לחברי הארגון הארצי לגירושין בשיתוף פעולה (להלן – "כללי האתיקה").
  • על המנחה להיות בעל תעודת מגשר ותעודת מגשר משפחתי.
  • חרף האמור בס"ק א-ה, איש מקצוע אשר העביר הכשרות בסיסיות עוד בטרם כניסת כללים אלו לתוקף, ייחשב כמנחה.
 2. תכני חובה בהכשרה הבסיסית (להלן – "ההכשרה")
  • הצגת הליך הגירושין בשיתוף פעולה כחלק מן ההליכים לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט.
  • הצגת התנהלות הליך הגירושין בשיתוף פעולה.
  • הצגת ההיבטים הרגשיים בגירושין בשיתוף פעולה.
  • הצגת שינוי תבנית המחשבה (פרדיגמה) הנדרש לצורך ניהול הליך גירושין בשיתוף פעולה.
  • הצגת תפקידם של אנשי המקצוע בתהליך.
  • הצגת כלים לאבחון התאמת צדדים להליך הגירושין בשיתוף פעולה.
  • הצגת הכללים האתיים לעוסקים בגירושין בשיתוף פעולה.

הסכם השתתפות בהליך הגירושין בשיתוף פעולה

 

שנחתם ביום _______חודש __________שנה _______   ב_____________

בין: ______________ ת.ז. _____________ (להלן – "בן/בת זוג 1")

ובין: ______________ ת.ז. _____________ (להלן – "בן/בת זוג 2")

                                                       (שיקראו יחד: "בני הזוג" ו/או "הצדדים")

ובין חברי הצוות (להלן – "הצוות המקצועי"), כמפורט להלן:

עו"ד _____________ ב"כ בן/בת זוג 1

עו"ד _____________ ב"כ בן/בת זוג 2

                                                       (שייקראו יחד: "עורכי הדין")

מר/גב' _____________ – יועץ/ת רגשי (מומחה משפחתי)

מר/גב' _____________ – מומחה/ית ילדים

מר/גב' _____________ – יועץ/ת כלכלי

 

הואיל        והצדדים בחרו לפעול על פי עקרונות מודל הגירושין בשיתוף פעולה (להלן – "ההליך") כדי ליישב את כל המחלוקות הנובעות, ככל שישנן, מפירוק הקשר הזוגי, ובכוונתם לעשות מאמץ משותף להגיע להסכם כולל;

 והואיל       וחברי הצוות המקצועי הינם אנשי מקצוע מוסמכים על פי כלל 1 לכללי אתיקה מקצועית לחברי הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה (להלן – "כללי האתיקה");

והואיל        והצדדים ייפו את כוחם של עורכי הדין לייצגם בהליך זה בלבד;

 

והואיל        והצדדים פנו לכל אחד מחברי הצוות וביקשו ללוותם בהליך זה בלבד;

והואיל        והצדדים חתמו על טופס ויתור סודיות המאפשר העברת מידע בין חברי הצוות, בכפוף לתנאים המפורטים בו;

לפיכך חתמו הצדדים וחברי הצוות על הסכם זה ובחתימתם הינם מסכימים לכל סעיפיו ותנאיו ומתחייבים למלאם ולפעול בשיתוף פעולה ובתום לב.

לכן הוצהר והוסכם כדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 1. מטרות

מטרת ההליך הינה להסדיר בהסכמה, את כל המחלוקות, הנובעות מפירוק הקשר הזוגי. הצדדים בחרו בהליך זה על מנת להימנע מההשלכות הכלכליות, הרגשיות והחברתיות הנובעות מהתדיינות ממושכת.

 1. תקשורת
 • א. הצדדים מתחייבים כי במהלך ההליך ישמרו על תקשורת מכבדת ונטולת אלימות, שתסייע להסדיר את פירוק הקשר הזוגי, באופן הגון ויעיל;
 • ב. הצדדים מתחייבים, שלא לעשות שימוש בהאשמות וטענות שווא, שכל מטרתן לפגוע;
 • ג. מוסכם, כי התקשורת במהלך הפגישות תתמקד בנושאים שבמחלוקת, לרבות: הורות, בעיות כלכליות או אחרות הנובעות מפירוק הקשר הזוגי ו/או כל נושא אחר שבמחלוקת, ובמציאת פתרונות אפשריים לבעיות אלו;
 • ד. מוסכם, כי כל אחד מבני הזוג ידבר בחופשיות על צרכיו, רצונותיו וחששותיו על מנת שהצדדים יוכלו לבחון את צרכיהם ביחס לנושאים שבמחלוקת;
 • ה. הצדדים יקבלו מעורכי הדין יעוץ משפטי בעניינם ואולם הצדדים ועורכי הדין מתחייבים שלא להשתמש באיום הפניה לבית המשפט כאמצעי לחץ או כפיה.
 1. ילדים משותפים
 • א. בכל הנושאים הקשורים לילדים המשותפים, מסכימים הצדדים לעשות כל מאמץ להגיע לפתרונות התואמים לצרכיהם של הילדים תוך שמירת "עקרון טובת הילד";
 • ב. הצדדים מסכימים, כי התקשורת עם הילדים, בכל הנוגע לפירוד ולתהליך, תעשה בהסכמה הדדית ו/או על פי עצתו של היועץ הרגשי ו/או בהתאם למידע שיובא על ידי מומחה הילדים, ככל שיצורפו להליך;
 • ג. הצדדים מתחייבים שלא לבצע שינויים הקשורים בילדים, לרבות מקום המגורים, החינוך, הבריאות או הטיפול, בטרם קבלת הסכמת ההורה השני מראש ובכתב. כל שינוי הנוגע לילדים בזמן ההליך יובא בפני הצוות ו/או הורה השני, למעט במקרה חירום.
 1. ניהול משא ומתן בתום לב
 • א. הצדדים ועורכי הדין יפעלו בתום לב ויספקו לצד השני כל מידע מבוקש שברשותם, אשר יידרש כדי לקדם את ההליך ולסייע לצדדים להגיע להסכמות, ומתחייבים לפעול בשקיפות מרבית;
 • ב. הצדדים מתחייבים לגילוי מלא של כלל הנכסים, ההכנסות, החובות וכל מידע אחר שיידרש;
 • ג. הצדדים מכירים בכך, שההשתתפות בהליך מבוססת על ההנחה, כי שני הצדדים יפעלו בתום לב ויספקו מידע מלא ומדויק;
 • ד. עורכי הדין יעבירו ביניהם את המסמכים, שהוצגו במסגרת ההליך. למען הסר ספק יחול חיסיון מלא כלפי כל צד שאינו חלק בהליך.
 1. הסכמות
 • א. הצדדים מודעים לכך שאין אפשרות להבטיח את סיומו של ההליך בהגעה להסכמות;
 • ב. הצדדים מבינים, כי ההליך אינו יכול להעלים מצבים של חוסר אמון ו/או פערים, שאינם ניתנים לגישור אשר הובילו לסכסוך הנוכחי;
 • ג. מוצהר ומוסכם על ידי הצדדים, כי הצלחת ההליך תלויה במחויבותם של הצדדים כלפיו;
 • ד. הצדדים מבינים כי למרות מחויבותם של עורכי הדין להליך, מחויבותם הראשונית הנה ללקוח/ה שהם מייצגים.
 1. חברי הצוות המקצועי ואנשי מקצוע נוספים
 • במקרים מתאימים וככל שיידרש, יעזרו הצדדים ביועצים מוסמכים, אשר ייקחו חלק בהליך, בהתאם לצורך ובהסכמת הצדדים ויחולו עליהם הוראות הסכם זה.

תפקיד עורך הדין (עורך דין לכל צד)

 1. מתן ייעוץ משפטי וייצוג הלקוח במסגרת ההליך;
 2. איסוף וניתוח נתונים;
 3. הגדרת צרכיו ומטרותיו של הלקוח;
 4. עריכת הסכם;
 5. ליווי הלקוח לאישור ההסכם בבית המשפט ו/או להליך סידור הגט בבית הדין הרבני, בהתאם להסכמה עם הלקוח;
 6. סיוע בפתרון מחלוקות לאחר הגירושין.

תפקידי יועץ רגשי ניטרלי/ יועץ רגשי (מומחה משפחתי) לכל צד

 1. מתן תמיכה, ליווי וסיוע רגשי ללקוח, הפחתת רמת המתח ומתן כלים לתקשורת שיתופית;
 2. הגדרת צרכיו ומטרותיו של הלקוח;
 3. שמירה על ניטרליות, במידה ומדובר ביועץ רגשי אחד;
 4. היועץ הרגשי לא ישמש כמטפל בהליך ו/או לאחר סיומו, למעט בהסכמת הצדדים ובנושאים הקשורים ליישום ההסכם.

 

תפקידי היועץ הכלכלי הניטרלי

 1. סיוע לצדדים באיסוף וארגון המידע הכלכלי ו/או עריכת חוות דעת כלכלית;
 2. ייעוץ וסיוע לצוות המקצועי בהיבטים הכלכליים.

 

תפקידי מומחה הילדים הניטרלי

 1. הגדרת צרכי הילדים לאחר מפגש עמם;
 2. סיוע לצדדים בנושאים הקשורים לקשרי כל אחד מהם עם ילדיהם;
 3. השמעת קולם של הילדים בהליך;
 4. מומחה הילדים לא ישמש כמטפל בהליך ו/או לאחר סיומו, למעט בהסכמת הצדדים ובנושאים הקשורים ליישום ההסכם;
 • הצדדים יחלקו באופן שווה בעלות המומחים הניטרליים אלא אם יוסכם אחרת;
 • במקרים מתאימים וככל שיתבקש, יצורפו להליך אנשי מקצוע נוספים, כגון: שמאי, מומחה לכלכלת המשפחה ועוד;
 1. הסכמה על הימנעות מפניה לבית המשפט
 • עם חתימתם על הסכם זה, מתחייבים הצדדים, שלא לפנות לערכאות שיפוטיות, כל עוד מתקיים ההליך;
 • היה ופנה צד לערכאות שיפוטיות, חרף התחייבותו על פי הסכם זה, יפסק ההליך לאלתר, ופנייתו זו תחשב להפרת הסכם זה ולפעולה בחוסר תום-לב, אשר לא תקנה סמכות לערכאה אליה פנה.

במקרה זה, יתפטרו חברי הצוות לאלתר ויודיעו על הפסקת ההליך בכתב לצדדים;

 • חרף האמור לעיל, ובהתאם להסכם זה, פניה לבית המשפט מותרת לצורך אישור הסכם גירושין ו/או לצורך הוצאת צווים זמניים בהסכמה;
 • חרף האמור בס"ק ג' לעיל, מובהר, כי במידה ונדרש צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א – 1991 או צו למניעת הטרדה מאיימת לפי החוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב – 2001, לא תהווה פנייה לערכאות שיפוטיות לקבלת צווים אלו משום הפרת הסכם זה.
 1. הפסקת הליך הגירושין בשיתוף פעולה
 • היה ומי מהצדדים יחליט להפסיק את ההליך, יודיע על כך בכתב לצד השני ולחברי הצוות המקצועי וההליך ייפסק;
 • במקרה בו צד הפר הסכם זה ופתח בהליך משפטי תוך כדי ההליך, על אף האמור בהסכם זה, יהיה רשאי הצד הנתבע להציג הסכם זה כראיה בערכאות השיפוטיות, בבקשה להורות על מחיקת התביעה ולעתור לקביעת הוצאות משפט;
 • על איש מקצוע להפסיק את ההליך, ללא חובת הנמקה, אם נודע לו כי צד מסתיר מידע מהותי או מסלף מידע כזה או מנצל לרעה את ההליך או עושה פעולה הבאה לסכלו;
 • היה ובהליך הושגו הסדרים זמניים, יישארו אלו בתוקפם עד לתחילת ההליך המשפטי.
 1. פרישה של איש מקצוע מהליך גירושין בשיתוף פעולה
 • מוסכם כי ככל ואיש מקצוע מחברי הצוות יבקש לסיים את ייצוגו/טיפולו בהליך מסיבה כלשהי, יעשה זאת באמצעות משלוח הודעה בכתב לצדדים ולחברי הצוות האחרים, ללא חובת הנמקה;
 • מוסכם כי ככל ומי מהצדדים או שניהם מבקש/ים לסיים את ייצוגו/טיפולו של מי מחברי הצוות המקצועי, יעשה זאת באמצעות הודעה בכתב לצדדים ולחברי הצוות האחרים, ללא חובת הנמקה;
 • פרישת איש מקצוע מחברי הצוות אינה מפסיקה באופן מיידי את ההליך וניתן להמשיך בהליך באמצעות איש מקצוע חלופי.
 1. מניעות אנשי המקצוע מייצוג ומתן שירות לאחר הפסקת ההליך
 • הצדדים מסכימים ומבינים, כי עורכי הדין המייצגים אותם בהליך הגירושין בשיתוף פעולה, ייצגו אותם בהליך זה ובו בלבד;
 • הצדדים מסכימים ומבינים, כי במקרה בו ההליך לא יסתיים בהסכם או יופסק מכל סיבה שהיא, יהיו אנשי המקצוע המוסמכים מנועים מלייצגם בהליך משפטי בעניין הסכסוך, הם או מי ממשרדם;
 • חרף האמור בס"ק ב', בהסכמת שני הצדדים, יוכלו היועץ הרגשי ו/או מומחה הילדים ללוות את הצדדים גם לאחר סיום ההליך, לטובת יישום הליך הגירושין.
 1. סודיות וחיסיון
 • כל חילופי המסמכים והמידע שהועבר בין הצדדים, באי-כוחם, היועצים ו/או אנשי המקצוע הנוספים, ככל שיהיו, במסגרת ההליך, בכל דרך, לרבות בעל פה, הינם סודיים, חל עליהם חיסיון ולא יעשה בהם כל שימוש מחוץ להליך;
 • חוות דעת שהוכנו על ידי מומחים מקצועיים במסגרת ההליך, תוכלנה להיות מוגשות במסגרת הליכים משפטיים, בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב;
 • חברי הצוות לא יזומנו למתן עדות במסגרת הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הצדדים.
 1. שמירת זכויות

הצדדים מתחייבים, כי כל עוד מתקיים ההליך:

 • לא תעשינה כל דיספוזיציות או שינויים, שלא בהסכמה, בנכסים ובזכויות כלכליות, לרבות בחשבונות בנק, אלא אם הוסכם על כך מראש ובכתב;
 • לא ייעשו כל שינויים במוטבים של הביטוחים השונים, במידה וקיימים, אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב;
 • כל שינוי נוסף, במידה ויהיה בו צורך, יעשה לאחר שהובא לידיעת חברי הצוות המקצועי והצד השני ונתקבלה הסכמה מראש ובכתב לגביו.

 

 1. אישור הסכמות
 • לאחר הגעת הצדדים להסכמות, תנוסחנה ההסכמות בכתב ותוגשנה לאישור בית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריהם של הצדדים;
 • במידה והצדדים יחתמו על הסכמות זמניות, תוכלנה אף הן להיות מובאות לאישור בית המשפט ולשמש בסיס להחלטות בית המשפט במידה וההליך יסתיים בלא הסכמות.

ולראיה באנו על החתום:

_______________                                                                                _______________

         בן/בת זוג 1                                                                                                 בן/בת זוג 2

חתימות חברי הצוות המקצועי:

עו"ד _____________ ב"כ בן/בת זוג 1 _____________

עו"ד _____________ ב"כ בן/בת זוג 2 _____________

חתימות חברי הצוות המקצועי:

מר/גב' _____________ יועץ/ת רגשי _____________

מר/גב' _____________ יועץ/ת רגשי _____________

מר/גב' _____________ מומחה/ית ילדים __________

מר/גב' _____________ יועץ/ת כלכלי _____________

 

טופס ויתור סודיות בהליך גירושין בשיתוף פעולה

 1. אני הח"מ, _____________ ת.ז. ______________, נותן/ת בזאת רשות והרשאה לחבר הצוות – עו"ד / יועץ רגשי / מומחה ילדים / יועץ כלכלי ______________ (להלן – "איש המקצוע") – למסור לחברי הצוות המקצועי של הליך הגירושין בשיתוף פעולה (להלן – "חברי הצוות") בו אני משתתף/ת, ולבן/בת זוגי, את המידע אשר נמסר ו/או יימסר על ידי לכל אחד מחברי הצוות ואשר הינו רלוונטי לניהול ההליך, על פי שיקול דעתו המקצועי של איש המקצוע.
 2. הנני משחרר/ת בזאת את איש המקצוע, מחובת השמירה על סודיות וחיסיון בכל הנוגע אלי ולמידע אשר אמסור כאמור, ואני ומוותר/ת על סודיות זו כלפי חברי הצוות וכלפי בן/בת זוגי. אני מצהיר/ה בזאת כי אין ולא תהיינה לי כלפי איש המקצוע כל טענה ו/או מענה ו/או תביעה מסוג כלשהו בקשר לוויתור הסודיות כאמור וכמפורט לעיל.

____________________                                                                          ____________________

                תאריך                                                                                                       חתימה